Message from the Board of Cluster Hits

1574 гр. София, бул. Шипченски проход 63, ет.12

Кратко представяне

Структура

Клъстер ХИТС е съвкупност от самостоятелно работещи софтуерни фирми. Всяка една от тях има собствени разработки, които са или уникални, или сред водещите в страната в съответната област.

Фирмите в клъстера са със седалища в София, но притежават изградена сериозна дистрибуторска мрежа покриваща повече от 30 от големите градове в страната. Над 20 години успешна дейност на пазара е доказателство за създадените от тях успешни продукти и за ефективността на дистрибуторските им мрежи за продажби. Едновременно с това в дистрибутирането на софтуера се прилагат и новите технологии за навлизане на пазара - продажбите през интернет и създаването на облачни приложения.

Фирмите в клъстер ХИТС покриват широк спектър от следните ключови информационни технологии:

 • Информационни системи за спазване на нормативните изисквания при ежедневното извършване на финансово-счетоводната дейност; трудово-правните задължения и отчитане на движението на труда и работната сила; спазване на задълженията за отчетност към данъчните, осигурителните и статистическите органи; (ДАКСИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД)
 • Маркетингова информация за намиране на нови клиенти и пазари; (ДАКСИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД)
 • Информация за извършване на търговска или митническа дейност и софтуер за автоматизация на тези процеси; (УНИСОФТ ЕООД)
 • Информационни системи за ефективно управление на документооборота; (ЮСВ ЕООД)
 • Информационна система за управление на бизнеса автоматизиране на дейностите по управление на планиране на потребностите от ресурси и отчетност на доставките и взаимоотношенията с клиентите; (СТЕП-СОФТ ООД)
 • Счетоводни програми; Автоматизиране на складовата дейност; Софтуер за фактуриране; (СТЕП-

СОФТ)                                                                                                .                 .

 • Разработване на фирмени и браншови стратегии, нови продукти, нови услуги. Организация на срещи с потенциални партньори и бизнес делегации; ("МИЧО - МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАЦИЯ, ШАНС, ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД)
 • Разработване и поддръжка на специфичен за България икономически софтуер за управление на

персонала и изчисляване на доходи от трудови и извънтрудови правоотношения; (ОМЕГАСОФТ- ООД);                                                 ^

 • Системна администрация; (ДАНТЕС -21-АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА)

Цели и посоки за развитие

Клъстера работи за развитието и задържането на човешкия капитал на България чрез създаване на нови работни места и адекватното обучение и развитие на кадрите.

При кооперирането, фирмите от клъстер ХИТС

взаимно осигурят едни на други достъп до „суровини“ и „производствени мощности“ (в случая - технически средства и човешки ресурс - програмисти), при консолидиране на потенциала си за разработка на продукти и услуги;

-консолидират и обединят пазарните си възможности (чрез взаимно представителство в рамките на дистрибуторската си мрежа в цялата страна);

 • консолидират знание и ноу-хау за производството и технологията за изработка на софтуерни продукти и услуги, което ще доведе до намаляване на тяхната себестойност;

подсигуряват планирането на нови продукти и услуги, което пряко ще увеличи продуктивността и производството на софтуер в региона на София и в цялата страна, на база изградените партньорски мрежи;

 • инвестират време и други ресурси за установяването на търговски взаимоотношения с партньори в чужбина и по този начин насърчат развитието на експортния профил;

обединяват в едно представително тяло усилията си за привличане на чуждестранни инвестиции

- работят взаимно за развитието на иновационните „облачни“ технологии.

Плановете за развитие на услугите и пазарите на клъстера включват въвеждане и налагане на изцяло нов продукт за информационния бранш и реализацията му на вътрешния и външни пазари чрез широка диференциация на предлаганите услуги, включително чрез привличане на нови членове на клъстера.

Нашата мисия е да предложим на клиента средствата, които ще му помогнат да осъществи своите стратегически цели, да се утвърди и постигне пазарен успех в един свят на непрекъсната промяна, като разгръща своя информационен, организационен и човешки ресурс. Клъстерът ще работи за налагане на разпознаваема от потребителите обща търговска марка; Чрез съвременните и най-нови технологии в областта на ИТ бизнеса и с притежавания от нас потенциал и опит, ние предлагаме цялостно планиране и реализация на бизнес идеи; изграждане на надеждна система за управление на персонала и дейността на фирмата:

 • лесен и удобен начин на работа;
 • сигурност и достоверност на информацията, с която се работи;
 • възможности за архивиране, експортиране на данните;
 • възможности за работа от разстояние посредством Интернет/Интранет; комуникации десктоп приложение/уебсайт.

Ще подпомагаме на кооперирането и търговските отношения между чуждестранни и български фирми, вкл. и участията на български фирми на международни панаири чрез панаирен маркетинг. Имаме и сериозен опит в разработване на фирмени стратегии за излизане на международни пазари и разработването на фирмени и браншови стратегии, нови продукти, нови услуги. Ще осигуряваме и организираме срещи с потенциални партньори и бизнес-делегации.

Визията за развитие на клъстер ХИТС, поставена от неговото създаване в учредителния договор, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, е да породи условията за успешно изпълнение на съвместни дейности между фирмите-членки в следните основни направления:

1. Изграждане на изцяло нови продукти и услуги чрез коопериране между на фирмите-членки на

клъстера.

Планирани общи нови продукти (средносрочен и дългосрочен план):

 • Съвместен софтуерен продукт/платформа (с работно име NewGen Systems), обединяващ функциите на различните софтуерни продукти и акумулираното ноу-хау за изграждане на бизнес системи на фирмите-членки. Изключително конкурентно предимство на продукта произлиза от факта, че системи, обхващащи толкова широк спектър от функционалности (управление на търговията, производството, складовата дейност, човешките ресурси, митническия внос, документооборота и др.) се предоставят само за големи международни предприятия с бюджет за целта в размер на няколко милиона евро. Досегашния опит на фирмите-членки на ХИТС с големи, средни и малки предприятия на българския пазар и регионален пазар показва, че е възможно значително по-изгодна реализация на такава функционалност да се постигне в следствие на интеграцията на модулен принцип на ново поколение уеб-базирани продукти на всяка от фирмите в клъстера, което ще доведе до значителни икономии на мащаба и следователно, конкурентни цени.
 • XML Encoder, Decoder и Editor за генериране, пренос и редакция на разнородни данни през Интернет и Интранет мрежи и осигуряване на метод за комуникация между различни софтуерни продукти и системи. XML е широко признат и установен стандарт за пренос на данни в цял свят, но с изключение на някои тесни приложения, липсват конкретни протоколи, които да обуславят комуникацията между различни бизнес системи. Една от конкретните цели на клъстера е да се установи метод с отворен код за генерирането на такива .xml файлове, който да бъде широко приложим за различен тип бизнес данни: търговски, финансови, логистични и др.

Планирани общи нови услуги (краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план):

 • Универсална поддръжка на бизнес системи - предоставяне на координирани съвместни услуги за поддръжка на разнородни по технология и функция бизнес системи, което би било възможно само на сходна клъстерна организация - постигат се икономии от гледна точка на обединяване на специалисти в различни направления, което не е ефективно за реализация от всяка фирма поотделно. В следствие на сходната практика на фирмите-членки за поддръжка на клиентите чрез отдалечен достъп и чрез телефонни консултации, е възможно интегрирането на каналите за поддръжка на отделните фирми в един софтуерен продукт тип „клиент за отдалечена връзка“, който да е достъпен за сваляне от сайта на клъстер ХИТС.
 • Пред-продажбена консултантска дейност - акумулираното в клъстера ноу-хау в различни направления представлява основание за маркетиране на общи дейности по планиране, проектиране и подбор на бизнес системи за клиенти, които нямат ИТ отдел и задълбочени познания за различните възможности и функции на софтуерните системи, какъвто е случая с повечето български фирми. Тази дейност, въпреки че е по-вероятно да не е изключително рентабилна за осигуряване на регулярни приходи на клъстерната група, определено ще подпомогне процеса по установяване на бранда ХИТС, което е предизвикателство за всеки новосъздаден клъстер.
 • Академия за софтуерен инженеринг България (работно име SEAB - Software Engineering Academy Bulgaria) - организиране на неформална образователна структура за провеждане на безплатни или нескъпоструващи курсове и семинари, осигуряваща обучение за кадри, които при демонстриране на добри резултати и силна мотивация за развитие, да бъдат привлечени към постоянни работни позиции във фирмите-членки на клъстера. Огромното предимство при клъстерна организация на подобна институция е възможността експерти, практикуващи в различните фирми-членки, да се кооперират като ангажименти за провеждане на учебните занятия, покривайки различни теоретични или практични аспекти при софтуерната архитектура, проектиране, развой и тестване. Допълнително преимущество за ХИТС в случая би било осигуряването на канал за подбор на заинтересовани в развитието си в ИКТ индустрията кадри, което през последните години е съществен проблем за всички фирми в тази област.
 1. Консолидиране на знания, опит и инвестиции в съвместна научно-изследователска и развойна

дейност - при наличието на установени партньорски отношения и етични правила за спазване на търговска и технологична тайна, която е собственост на отделните фирми-членки, се планира установяването на техники за съвместна разработка на софтуерни продукти, базирана на знания, които се придобиват и развиват в клъстера като цяло. Това ще представлява дейност, която се координира и контролира от клъстерното административно тяло, където ще се съхраняват и получените крайни резултати от развойната дейност. Подобна кооперация между фирмите-членки ще повиши тяхната ефективност и намали разходите им, при споделянето на софтуерни библиотеки, алгоритми и цели технологии за софтуерен развой.

 1. Организиране на съвместни обучения, семинари, уъркшопове и тийм-билдинг събития в рамките

на съвместната клъстерна дейност - една от основните практики в рамките на клъстерната дейност на ХИТС се предвижда да е обмяната на опит, добри практики и ноу-хау по отношение на технологии, развойна дейност и навлизане на нови пазари.

 1. Изпълнение на съвместни маркетингови дейности - съвместно планираните и изпълнени

маркетингови дейности в рамките на клъстерното сдружения могат да помогнат изключително много при изграждането на пазарни позиции и известност на клъстерния бранд ХИТС.

 1. Провеждане на мероприятия и таргетиране на контакти с цел привличане на нови членове,

допълващи гамата от продукти и услуги, предлагана поотделно и съвместно от фирмите-членки на клъстер ХИТС - бъдещето и успеха на клъстер ХИТС зависят от конкурентоспособността на обединението на различни пазари и в различни части на ИКТ индустрията. За целта на осигуряване на устойчиво развитие, е нужно постоянно обновяване на технологиите на фирмите-членки и разрастване на обхвата на технологиите. В условията на глобална среда на развитие на софтуерните продукти, това може да бъде постигнато чрез установяване на контакти с заинтересовани фирми от Европейския съюз и извън него, като крайната цел е те да притежават допълващи продукти, услуги, опит и клиентска база. Това би осигурило дългосрочното развитие на клъстер ХИТС.

 1. Привличане на инвестиции и осигуряване на съвместна инвестиционна дейност - клъстерната

организация е предпоставка за разработката на сериозни контакти с повече и по-големи заинтересовани фирми, предоставящи рисков и друг капитал, сравнение с възможностите на всяка фирма-членка поотделно. Възможността на всяка фирма-членка на ХИТС да се идентифицира като ангажиран участник в клъстерна организация демонстрира няколко съществени предимства за всеки инвеститор, български или чуждестранен: изразени лидерски позиции на всяка фирма, което е довело до присъединяването Й към клъстер; изградена мрежа от потенциални клиенти, не само сред собствените Й такива, но и сред тези на клъстерните партньори; установена методология и способност за партньорски дейности, което би подпомогнало интегрирането Й във влиятелни международни структури и организации.

Клъстерът с готовност приема нови партньори, които споделят целите за създаването му и разширяват технологичния и пазарния му потенциал.